Việc đại gia PVN chính thức rút vốn khỏi Ngân hàng Hồng Việt khiến các cổ đông và nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu của ngân hàng này đứng ngồi không yên.