(VTC News) - Cô gái này không hiểu là siêu nhân hay... quái nhân mà có đến ba cánh tay?!

Hoàng Việt (DMC)