Với diện tích chỉ khoảng 10m2, ngôi nhà chai được xây dựng bởi 8800 chiếc chai được chứa đầy cát khô đã chính thức hoàn thiện sau khoảng 6 tháng chuẩn bị và thực hiện. Nhà chai ra đời với mục đích thay đổi tư duy, nhận thức và thói quen tiêu dùng của người dân về việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là thế hệ trẻ.