Tổng Bí thư yêu cầu, các cấp ủy, các tổ chức đảng, các cơ quan... cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng, thực hiện tốt nhất phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Co hoi de nhan dan thuc hien quyen lam chu - Anh 1

Toàn cảnh Hội nghị

Sáng qua (2/2), Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 được tổ chức nhằm quán triệt và triển khai thi hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, kế hoạch triển khai, các thông báo, hướng dẫn về công tác bầu cử.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị phải “quán triệt tinh thần đổi mới cả về tư duy, tổ chức và hoạt động của cả hệ thống chính trị nước nhà để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước”.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, cuộc bầu cử là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ. Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cùng với thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và đặc biệt là thành công rực rỡ Đại hội XII của Đảng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là sự kiện chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý, dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng cũng như ý nghĩa to lớn của cuộc bầu cử lần này, Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong năm 2016.

Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, các tổ chức đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và thực hiện tốt nhất phương hướng, nhiệm vụ của cuộc bầu cử, để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 đạt kết quả tốt nhất và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Huy Anh