Cơ hội hút vốn cho thị trường chứng khoán Việt Nam

Trọng tâm của ACMF 8 là thảo luận các hoạt động thúc đẩy chào bán chứng khoán xuyên quốc gia nhằm huy động vốn chéo trong các nước ASEAN...

Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=a4d70151bdd14b&page=category