GD&TĐ - Thí sinh là học sinh giỏi quốc gia môn Văn, Sử, Địa được nhiều trường tuyển thẳng với nhiều lựa chọn về ngành học.

Tại Trường ĐH khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và đã tốt nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văn được tuyển thẳng vào ngành Văn học, Văn hóa học, Báo chí, Ngôn ngữ học và Khoa học thư viện (Thông tin học).

Môn Lịch sử, tuyển thẳng vào ngành Lịch sử, Nhân học và Lưu trữ học; Địa lý được tuyển thẳng vào ngành Địa lý học

Trường ĐHSP Hà Nội 2, thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi quốc gia môn Văn được tuyển thẳng vào các ngành Sư phạm Ngữ văn, Văn học, Việt Nam học và Khoa học thư viện. Thí sinh đoạt giải Sử được tuyển thẳng vào Sư phạm Lịch sử, Lịch sử…

Trường này cũng xét tuyển thẳng thí sinh huyện nghèo với điều kiện học lực 3 năm cấp 3 xếp loại khá trở lên. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng không quá 1% tổng chỉ tiêu toàn trường.

Trường ĐH Nội vụ tuyển thẳng thí sinh giỏi quốc gia môn Ngữ Văn vào ngành Khoa học thư viện; môn Lịch sử vào ngành Lưu trữ học.

Trường ĐH Luật Hà Nội ưu tiên xét tuyển thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Các thí sinh đạt học sinh giỏi 3 môn Văn, Sử, Địa cũng có cơ hội được tuyển thẳng vào Trường ĐH Sài Gòn.

Cụ thể, môn Ngữ văn, tuyển thẳng vào ngành Sư phạm Ngữ văn và Việt Nam học (Văn hóa – Du lịch); môn Lịch sử được tuyển thẳng vào ngành Sư phạm Lịch sử; Địa lí được tuyển thẳng vào Sư phạm Địa lí.

Tại ĐH Huế, học sinh giỏi 3 môn khối khoa học xã hội cũng có cơ hội vào thẳng nhiều ngành.

Cụ thể, môn Ngữ văn được tuyển thẳng ngành Sư phạm Ngữ văn, Việt Nam học, Văn học, Báo chí, Ngôn ngữ học;

Môn Lịch sử được tuyển thẳng vào Sư phạm Lịch sử, Lịch sử. Môn Địa lý được tuyển thẳng vào các ngành: Sư phạm Địa lý, Địa chất học, Địa lý tự nhiên, Quốc tế học và Đông Phương học…