Có hướng xử lý ngân hàng yếu kém

Gốc
Kể từ ngày 20.9 tới theo Quyết định số 48 của Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN sẽ quyết định việc chỉ định tổ chức tín dụng (TCTD) tham gia góp vốn, mua cổ phần của TCTD bị kiểm soát đặc biệt.

Theo đó Thống đốc NHNN có quyền chỉ định TCTD tham gia góp vốn, mua cổ phần hoặc trực tiếp tham gia góp vốn, mua cổ phần trong trường hợp TCTD khác không đáp ứng được các điều kiện quy định.

TCTD bị kiểm soát đặc biệt được góp vốn, mua cổ phần bắt buộc trong trường hợp không thực hiện theo quy định tại Luật Các TCTD hoặc khi NHNN xác định số lỗ lũy kế của TCTD đã vượt quá giá trị thực của vốn điều lệ và các quỹ dự trữ của TCTD được kiểm soát đặc biệt ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Đồng thời việc chấm dứt hoạt động của TCTD được kiểm soát đặc biệt có thể gây mất an toàn hệ thống TCTD. Thống đốc NHNN sẽ quyết định số vốn mà TCTD được chỉ định hoặc NHNN tham gia góp vốn, mua cổ phần, các hình thức góp vốn, mua cổ phần và thời gian thực hiện việc góp vốn, mua cổ phần.

Tin nóng

Tin mới