Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (mã PDC-HNX) ra khỏi diện cảnh báo, kể từ ngày 13/4/2011.

Lý do mà HNX đưa cổ phiếu PDC ra khỏi diện cảnh báo là do lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2010 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông đạt giá trị dương 874.471.182 đồng sau khi đã tính giảm trừ ảnh hưởng của các khoản lưu ý theo Báo cáo kiểm toán số 502/Deloitte-AUDHN-RE ngày 18/3/2011 của đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Deloitte Việt Nam. Trước đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của PDC trước kiểm toán đạt 191,15 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1,9 tỷ đồng. Dự kiến ngày 26/4/2011, công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 tại Khách sạn Phương Đông – số 02 Trường Thi, phường Trường Thi, Tp Vinh, Nghệ An.