Hanoinet - Khi hiệu quả sử dụng sứ quán ở nước ngoài hiện nay còn thấp thì phải tạo cơ chế, luật pháp giúp phát huy hơn nữa vai trò toàn diện của đại sứ, người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài,