NDĐT - Chiều ngày 26-11, 86,44% đại biểu Quốc hội đã tán thành thông qua Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Theo đó, Luật quy định lực lượng kiểm ngư là cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.

Co quan kiem ngu duoc tien hanh mot so hoat dong dieu tra - Anh 1

Ảnh: Trần Hải.

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự gồm 10 chương, 73 điều.

Về phạm vi điều chỉnh, Luật quy định về nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan điều tra (CQĐT); nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; điều tra viên và các chức danh khác trong điều tra hình sự; quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát trong hoạt động điều tra hình sự; bảo đảm điều kiện cho hoạt động điều tra hình sự và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Một trong những nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự là tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm sự chỉ đạo, chỉ huy tập trung thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; phân công, phân cấp rành mạch, chuyên sâu, tránh chồng chéo và được kiểm soát chặt chẽ; điều tra kịp thời, nhanh chóng, chính xác, khách quan, toàn diện, đầy đủ, không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.

Hệ thống CQĐT gồm có CQĐT của Công an nhân dân; CQĐT trong Quân đội nhân dân; CQĐT của Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra là các cơ quan của Bộ đội biên phòng, Hải quan; Kiểm lâm, lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư; các cơ quan của Công an nhân dân; các cơ quan khác trong Quân đội nhân dân.

Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra khi thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý của mình mà tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm hoặc phát hiện hành vi phạm tội đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì tiến hành các hoạt động kiểm tra, xác minh và điều tra theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và Luật này.

Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận giám sát hoạt động điều tra của CQĐT, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, người có thẩm quyền điều tra hình sự theo quy định của pháp luật.

Trong phạm vi trách nhiệm của mình, CQĐT, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã yêu cầu, kiến nghị theo quy định của pháp luật.

Luật cũng quy định năm nhóm những hành vi bị nghiêm cấm. Trong đó, nghiêm cấm bức cung, dùng nhục hình và các hình thức tra tấn hoặc đối xử, trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo, hạ nhục con người hay bất kỳ hình thức nào khác xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Luật Tổ chức CTĐT hình sự bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn điều tra của Kiểm ngư tại Điều 36.

Quy định về điều tra viên có các ngạch: điều tra viên sơ cấp, điều tra viên trung cấp, điều tra viên cao cấp.

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016.

Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự số 23/2004/PL-UBTVQH11, Nghị quyết số 127/2004/NQ-UBTVQH11, Pháp lệnh số 30/2006/PL-UBTVQH11 sửa đổi Điều 9 của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự, Pháp lệnh số 09/2009/PL-UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Kể từ ngày Luật này có hiệu lực, điều tra viên sơ cấp, điều tra viên trung cấp, điều tra viên cao cấp đã được bổ nhiệm theo quy định của Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự năm 2004 tiếp tục giữ chức danh đó cho đến hết nhiệm kỳ.

NGÂN ANH