Hiện nay, các văn bản pháp luật đều chưa quy định rõ ràng trong hệ thống các cơ quan tư pháp từ TƯ đến địa phương, cơ quan nào nhận và lưu trữ thông tin về lý lịch tư pháp (LLTP) để có thể đáp ứng yêu cầu quản lý LLTP. Vì vậy, đã có nhiều ý kiến trái ngược nhau trong việc xác định cơ quan trên.