Theo Nghị định số 102/2011/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm (BH) trách nhiệm trong khám chữa bệnh (KCB), chậm nhất đến ngày 31/12/2015, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, y học cổ truyền phải tham gia mua BH trách nhiệm trong KCB.

Doanh nghiệp BH có trách nhiệm bồi thường cho cơ sở KCB trên cơ sở đơn khiếu nại của người bệnh, hoặc người đại diện hợp pháp của người bệnh gửi cơ sở KCB; tai biến trong KCB xảy ra với người bệnh trong phạm vi BH và mức trách nhiệm BH. Doanh nghiệp BH và cơ sở KCB được chủ động thỏa thuận phí BH và mức trách nhiệm BH trên cơ sở đánh giá rủi ro của cơ sở KCB.

Đối với cơ sở KCB ngoài công lập, kinh phí mua BH trách nhiệm trong KCB sẽ do cơ sở tự chi trả. Đối với cơ sở là đơn vị sự nghiệp công lập mà nguồn thu bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên, thì kinh phí mua BH trách nhiệm được sử dụng trong nguồn thu sự nghiệp của đơn vị. Cơ sở KCB là đơn vị sự nghiệp có nguồn thu sự nghiệp thấp và đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu thì kinh phí mua BH trách nhiệm được sử dụng từ kinh phí ngân sách nhà nước cấp