ND - Nhiều năm qua, chưa bao giờ vấn đề lương thực trên thế giới lại bức thiết như lúc này. Từ nước giàu đến nước nghèo đang tìm cách giữ cho dân no bụng.