Có trên 1.000 tỷ đồng mới xem xét thành lập tập đoàn

Gốc
KTĐT - Theo thảo Quyết định về tiêu chí đặt tên Tập đoàn, Tổng công ty được Bộ KT&ĐT vừa công bố, doanh nghiệp được sử dụng cụm từ “Tập đoàn” để cấu thành tên doanh nghiệp khi đáp ứng đủ 3 điều kiện:

Là công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần: Có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên và sở hữu trên 50% vốn điều lệ của ít nhất 5 công ty khác; Được Thủ tướng cho phép. Doanh nghiệp được sử dụng cụm từ “Tổng Công ty” khi đáp ứng đủ 2 điều kiện, trong đó, có vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng trở lên...

Tin nóng

Tin mới