85%-95% là tỷ lệ hoàn thành các cam kết trong lộ trình tổng thể thực hiện Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) của Việt Nam, đưa Việt Nam thuộc nhóm các nước có tỷ lệ thực thi cao nhất trong khu vực.