Lý thuyết và thực tiễn trong việc quản lý rủi ro trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam còn yếu kém và gần như ở mức zero...