Ông Phạm Thanh Long (TP. Hà Nội) hỏi: Tôi là thương binh hạng ¾, con tôi đang học tiểu học. Vậy, con tôi có được cấp thẻ BHYT không?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời ông Phạm Thanh Long như sau:

Theo quy định tại Điểm k, Khoản 3, Điều 1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT thân nhân người có công với cách mạng là con từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi của thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thuộc đối tượng được ngân sách Nhà nước mua thẻ BHYT.

Trường hợp của ông Long là thương binh hạng ¾, theo quy định tại Thông tư liên Bộ Y tế, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội số 32/TT-LB ngày 27/11/1985 thì ông bị suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%. Do vậy, con của ông Long không thuộc đối tượng được ngân sách Nhà nước mua thẻ BHYT

Chinhphu.vn

Share on Tumblr