Công bố chỉ thị số 15 của Ban Bí thư

Ngày 23.8, Văn phòng Trung ương Đảng đã công bố Chỉ thị số 15, ngày 10.8.2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/cong-bo-chi-thi-so-15-cua-ban-bi-thu-50299.htm