Công bố Chương trình hành động về phát triển Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Ngày 27/8/2022 tại tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì Hội nghị công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với chủ đề 'Tiềm năng - Cơ hội - Hợp tác phát triển'.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/cong-bo-chuong-trinh-hanh-dong-ve-phat-trien-vung-trung-du-va-mien-nui-bac-bo-49889.htm