Công bố danh sách không đủ điều kiện cho vay margin quý 4/2014

Gốc
(NDH) Có 70 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 4/2014 trong đó có nhiều tên tuổi như MSN, BSI, MCG, MWG, MHC...

Căn cứ Quyết định số 637/QĐ-UBCK ngày 30/08/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc ban hành Quy chế hướng dẫn giao dịch ký quỹ chứng khoán; Căn cứ công văn số 3240/UBCK-QLKD ngày 05/10/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn xác định danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ.

Ngày 03/10/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 931/TB-SGDHCM công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ Quý 04 năm 2014.

Có 70 cổ phiếu và chứng chỉ quỹ không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 4/2014 trong đó có nhiều tên tuổi như MSN, BSI, MCG, MWG, MHC...

Chứng chỉ quỹ E1VFMVN30 của quỹ ETF VFMVN30 cũng không được ký quỹ do chưa đủ thời gian niêm yết 6 tháng.

Hoàng Ly

Tin nóng

Tin mới