Năm 2015, được sự quan tâm và chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Bộ Xây dựng, sự phối hợp chặt chẽ với các cục, vụ chức năng và hợp tác với các đơn vị khác thuộc Bộ và ngoài Bộ, Viện Kinh tế xây dựng đã phát huy tính chủ động, sáng tạo tìm các giải pháp tích cực nhằm hoàn thành tốt một khối lượng lớn các nhiệm vụ được giao trong các lĩnh vực nghiên cứu cơ chế, chính sách phục vụ quản lý nhà nước, các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hoạt động tư vấn về kinh tế xây dựng và các hoạt động khác.

Cong bo tren 8.000 dinh muc kinh te - ky thuat - Anh 1

TS Trần Hồng Mai - Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng

Năm 2015, Viện Kinh tế xây dựng đã hoàn thành việc soạn thảo, báo cáo Bộ trình Chính phủ ban hành và Bộ ban hành theo thẩm quyền 2 nghị định của Chính phủ và 4 thông tư; đã hoàn thành soạn thảo, trình Bộ trưởng ban hành các quyết định công bố về hệ thống chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật với 8.093 định mức và 1.128 chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, thị trường BĐS; soạn thảo 9 báo cáo đánh giá tình hình thị trường BĐS và vật liệu xây dựng trong năm 2015 để Bộ thực hiện công tác thông tin, chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước hai thị trường thành phần nói trên.

Trong chương trình nghiên cứu khoa học năm 2015, Viện Kinh tế xây dựng triển khai thực hiện 7 đề tài khoa học công nghệ (trong đó có 2 đề tài chuyển tiếp từ năm 2014), 13 nhiệm vụ khoa học thường xuyên theo chức năng và 3 dự án sự nghiệp kinh tế chuyển tiếp từ năm 2014 để nghiên cứu các cơ chế, chính sách phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Kết quả nghiên cứu đều được áp dụng trên thực tế, sản phẩm nghiên cứu của các đề tài, dự án là cơ sở rất quan trọng để cụ thể hóa trong việc soạn thảo thành các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ Xây dựng ban hành hoặc công bố như đã nêu ở phần trên. Ngoài ra, Viện và Phân viện đã hoàn thành kết quả nghiên cứu và báo cáo nghiệm thu cấp Bộ: 3 dự án sự nghiệp kinh tế; 2 đề tài khoa học công nghệ và 13 nhiệm vụ khoa học thường xuyên theo chức năng. Tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở 5 dự án sự nghiệp kinh tế và 1 đề tài khoa học công nghệ. Để chuẩn bị chương trình nghiên cứu cho năm tiếp theo, Viện đã xây dựng đề cương thông qua Lãnh đạo Bộ đăng ký 9 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ, 6 dự án sự nghiệp kinh tế, 1 dự án tăng cường năng lực nghiên cứu và đầu tư phát triển cho KHCN và 14 nhiệm vụ khoa học thường xuyên theo chức năng để thực hiện trong kế hoạch năm 2016.

Với những kết quả đáng ghi nhận đó, năm 2016 Viện Kinh tế xây dựng định hướng chương trình công tác tập trung vào 2 nhóm nội dung: Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách trong lĩnh vực về quản lý đầu tư xây dựng, cụ thể là Đề án “Lộ trình áp dụng Mô hình thông tin công trình (BIM) trong thiết kế, xây dựng và quản lý các công trình xây dựng” và các Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn các Nghị định của Chính phủ thi hành Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 và Luật Kinh doanh BĐS số 66/2014/QH13.

Nghiên cứu hoàn thiện, hệ thống công cụ, chỉ tiêu, định mức kinh tế - kỹ thuật, hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin trong đầu tư xây dựng, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, nhà ở và thị trường BĐS làm công cụ phục vụ quản lý nhà nước, cơ sở để các chủ thể có liên quan sử dụng trong lập và quản lý chi phí trên các lĩnh vực và đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị trường. Trong năm 2016, Viện tiếp tục triển khai nghiên cứu về hệ thống cấp, bậc công nhân, thang bảng lương phù hợp với đặc thù riêng biệt của sản xuất và sản phẩm xây dựng theo quy định của Luật Lao động 2012 làm cơ sở đổi mới hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật gắn với sự phát triển khoa học công nghệ ngành Xây dựng".

Bên cạnh đó, Viện tập trung triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học phục vụ quản lý nhà nước của Bộ. Trong công tác này, Viện đã xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học thông qua việc thực hiện các đề tài khoa học công nghệ, nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và các dự án sự nghiệp kinh tế năm 2016 của đơn vị. Theo đó, Viện đã đăng ký thực hiện mới 9 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ, 6 dự án sự nghiệp kinh tế, 1 dự án tăng cường năng lực nghiên cứu và đầu tư phát triển cho KH&CN và 14 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng...

Thành Luân