Công chức Nhà nước, trong đó có những người giữ vị trí cao, rời nhiệm sở tìm con đường tiến thân khác đã được các chuyên gia cảnh báo từ trước năm 2000.