Phóng viên hỏi một nhà thôi miên:

- Thưa ông, thôi miên một con người có khó lắm không?

- Cũng tùy. Có những trường hợp thật đơn giản, như thôi miên một công chức chẳng hạn. Tôi chỉ cần gợi ý rằng anh ta đang ở trong công sở, khoảng 5 phút sau là anh ta đã chìm sâu vào giấc ngủ.