“Nàng Sita” là vở diễn mang tính truyền thống, tiêu biểu của Nhà hát Chèo Hà Nội những năm 80 của thế kỷ trước. Lần trở lại này, “Nàng Sita” có thêm nhiều tình tiết mới.