Công đoàn ngành xây dựng VN: Đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật

Gốc
Thực hiện Nghị quyết X CĐVN về công tác tư vấn pháp luật (TVPL), CĐ Xây dựng VN đã ban hành kế hoạch hoạt động TVPL của các cấp CĐ ngành giai đoạn 2010-2013.

Trước mắt năm 2010, hoạt động TVPL của CĐ tập trung tuyên truyền kiến thức pháp luật cho CBCĐ các đơn vị về Luật DN, quản lý và hoạt động CĐ theo mô hình Cty mẹ, Cty con, tập đoàn kinh tế; phổ biến pháp luật LĐ, Luật Bình đẳng giới cho NLĐ; đẩy mạnh hoạt động của hội đồng hòa giải cơ sở, ban thanh tra nhân dân... Việc củng cố công tác TVPL từ Văn phòng TVPL CĐXDVN đến CĐ cấp trên cơ sở và cơ sở trực thuộc, CĐCS nhằm góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của NLĐ và thiết thực xây dựng mối quan hệ LĐ hài hòa tại đơn vị.

Tin nóng

Tin mới