Tình hình chính trị rối ren tại Madagascar sẽ được đưa ra bàn thảo tại chương trình nghị sự của hội nghị đặc biệt của khu vực Nam Phi vào hôm nay (30-3) tại Swaziland.