Công khai chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức

Gốc
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định 50/2014/ QĐ-TTg, công khai chế độ, chính sách liên quan đến phương tiện, điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, 6 nội dung công khai gồm: Tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc;chế độ sử dụng lao động, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, tiền lương, tiền thưởng, khấu trừ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế cho người lao động và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác

Tin nóng

Tin mới