(HNM) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 132/KH-UBND về rà soát, kiểm tra hoạt động các cơ sở đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2013.

Theo kế hoạch, sau khi các cơ sở đào tạo và chính quyền địa phương rà soát, báo cáo, từ ngày 1 đến 15-10-2013 UBND thành phố sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra hoạt động đào tạo; liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tại một số cơ sở. Tiếp đó, thành phố sẽ tổng hợp kết quả, báo cáo tình hình và đề xuất Bộ GD-ĐT xử lý các cơ sở đào tạo, liên kết đào tạo có vi phạm. Kết quả rà soát, kiểm tra và hình thức xử lý đối với các đơn vị vi phạm sẽ được UBND thành phố công khai từ ngày 1 đến 15-11-2013.

Mục đích của đợt rà soát, kiểm tra là nhằm chấn chỉnh các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chưa thực hiện nghiêm điều lệ nhà trường và quy định đào tạo, liên kết đào tạo hiện hành của Bộ GD-ĐT.