Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công khai, minh bạch Quỹ Phòng thủ dân sự

Theo dự thảo Luật Phòng thủ dân sự, Quỹ Phòng thủ dân sự được hình thành trên cơ sở điều tiết từ các quỹ ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự. Tuy nhiên, thảo luận tại phiên họp toàn thể chiều qua, các đại biểu Quốc hội còn băn khoăn việc điều tiết được thực hiện như thế nào? Có huy động đóng góp của người dân cho Quỹ không? Nếu có, Chính phủ cần quy định chi tiết để bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời trong quá trình quản lý, sử dụng quỹ.

Xác định rõ nguồn thu, thời gian thu, mức độ đóng góp

Các đại biểu Quốc hội thống nhất cao với sự cần thiết ban hành Luật Phòng thủ dân sự. Theo đó, nhất trí xác định phòng thủ dân sự là một bộ phận của phòng thủ đất nước, bao gồm các biện pháp phòng, chống khắc phục thảm họa, sự cố thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ nhân dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân. ĐBQH Dương Khắc Mai (Đắk Nông) nhấn mạnh, nếu làm tốt phòng thủ dân sự sẽ là nhân tố quan trọng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và là động lực để xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh.

Đại biểu Dương Khắc Mai cũng chỉ rõ, những năm qua, các thảm họa, sự cố thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp và diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đã cho thấy hệ thống pháp luật về phòng thủ dân sự ở nước ta chưa bao quát hết được các lĩnh vực, việc ứng phó, khắc phục còn lúng túng, chưa kịp thời. Do đó ban hành Luật Phòng thủ dân sự còn là giải pháp để ứng phó với những bất thường của “mẹ thiên nhiên”, sự bất cẩn của con người và sự bất định của thế giới đầy bất ổn.

Tuy nhiên, qua rà soát các quy định của dự thảo Luật Phòng thủ dân sự, các đại biểu Quốc hội cũng lưu ý, còn một số quy định chưa rõ ràng, cụ thể, khó triển khai trong thực tế.

ĐBQH Nguyễn Thị Thu Nguyệt (Đắk Lắk) băn khoăn về Quỹ Phòng thủ dân sự. Điều 44, dự thảo Luật quy định, Quỹ Phòng thủ dân sự được hình thành trên cơ sở điều tiết từ các quỹ ngoài ngân sách có liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự - Vậy việc điều tiết được thực hiện như thế nào? Đặt câu hỏi này, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt cũng nêu thực tế hiện nay có nhiều loại quỹ do các đơn vị, tổ chức khác nhau thực hiện, với nhiều đối tượng khác nhau đều được xem là quỹ phục vụ cho hoạt động phòng thủ dân sự. Do vậy, phải quy định thống nhất về nguồn Quỹ Phòng thủ dân sự, quy về một mối cho công tác vận động, xây dựng, quản lý quỹ, tránh việc thu, vận động quỹ cho hoạt động phòng thủ dân sự chồng chéo, trùng lặp với nhiều tổ chức, cơ quan, đơn vị khác, thậm chí còn gây khó khăn cho người tham gia ủng hộ quỹ.

Đặt vấn đề có nên thành lập quỹ phòng thủ dân sự hay không, ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng, các quỹ hiện có như Quỹ Bảo vệ môi trường, Quỹ Phòng, chống thiên tai, Quỹ Phòng, chống dịch bệnh… đều được huy động cho công tác phòng thủ dân sự. Thành lập thêm Quỹ Phòng thủ dân sự có thực sự cần thiết hay không? Và nếu cần thiết lập quỹ thì có huy động sự đóng góp của người dân cho quỹ này hay không? đại biểu Phạm Văn Hòa đặt vấn đề.

Thống nhất với việc nên thành lập Quỹ Phòng thủ dân sự, đại biểu Dương Khắc Mai, ĐBQH Đoàn Thị Lê An (Cao Bằng) cho rằng, dự thảo Luật Phòng thủ dân sự nên giao Chính phủ quy định chi tiết về nguồn thu, thời gian thu, mức độ đóng góp của từng đối tượng, điều kiện chi, đối tượng chi và khoản chi… theo hướng bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời trong quá trình quản lý, sử dụng Quỹ Phòng thủ dân sự.

ĐBQH Đoàn Thị Lê An (Cao Bằng) phát biểu tại Hội trường
Ảnh: Quang Khánh

Thống nhất, gọn đầu mối, phân công, phân cấp rõ ràng

Về cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng thủ dân sự, các đại biểu Quốc hội thống nhất với việc hợp nhất các ban chỉ đạo, chỉ huy các cấp, vì thực tế đang có sự chồng chéo, lúng túng giữa các cơ quan thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự.

Đại biểu Dương Khắc Mai dẫn chứng, hiện nay Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ đạo về phòng, chống thiên tai, Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, dẫn đến trong quá trình chỉ đạo, chỉ huy còn gây lúng túng cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Việc tồn tại nhiều ban chỉ đạo về phòng, chống thảm họa, sự cố thiên tai, dịch bệnh gây tốn kém, lãng phí về nguồn lực. Vì vậy, dự thảo Luật cần quy định cơ quan chỉ đạo quốc gia phòng thủ dân sự được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn. Cơ quan chỉ huy phòng thủ dân sự cấp bộ được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của bộ. Cơ quan chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương được thành lập ở các cấp chính quyền địa phương trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương là phù hợp.

Đại biểu Phạm Văn Hòa nhấn mạnh, đổi mới cơ cấu, tổ chức điều hành chỉ đạo công tác phòng thủ dân sự theo hướng tập trung, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở chính là thu gọn đầu mối, phân công, phân cấp rõ ràng hơn để chủ động trong triển khai thực hiện. Tuy nhiên, ông đề nghị cần làm rõ, các huyện, xã có ban chỉ đạo hay không. Cùng với đó, đại biểu cũng cho rằng, dự luật nên giao Chính phủ quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chỉ đạo quốc gia về phòng thủ dân sự.

Phòng thủ dân sự góp phần xây dựng thế trận lòng dân, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy. Với tinh thần đó, các đại biểu Quốc hội kỳ vọng, dự thảo Luật sẽ tiếp tục thể chế hóa Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 30.8.2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo trong các quy định của dự thảo Luật, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phòng thủ dân sự trong tình hình mới.

Anh Thảo