Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Công tác Tuyên giáo góp phần làm cho ý Đảng quyện với lòng Dân

Công tác Tuyên giáo đã góp phần tạo nên sức mạnh đoàn kết thống nhất của hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương tới cơ sở; củng cố, bồi đắp niềm tin và mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, làm cho ý Đảng quyện với lòng Dân.

Sáng 1/8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Họp mặt và trao Kỷ niệm chương nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2022).

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (ảnh Phạm Cường)

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (ảnh Phạm Cường)

Ôn lại kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định: 92 năm qua, kể từ ngày 1/8/1930 đến nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng, trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ngành Tuyên giáo luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân tin cậy giao phó.

Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, cũng như thành quả có ý nghĩa lịch sử “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay” sau hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đều có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác Tuyên giáo của Đảng.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, với vai trò là một trong những bộ phận cơ bản, quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là vũ khí sắc bén trong toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng, công tác Tuyên giáo đã góp phần xây dựng nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội, hoạch định hệ thống quan điểm lý luận, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Qua đó tạo nên sức mạnh đoàn kết thống nhất của hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương tới cơ sở; củng cố, bồi đắp niềm tin và mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, làm cho ý Đảng quyện với lòng Dân; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, để Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của Nhân dân.

Phân tích bối cảnh trong nước hiện nay cùng với tình hình thế giới, khu vực, ông Nghĩa cho rằng, ngành Tuyên giáo phải nỗ lực, cố gắng, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu, tổ chức thực hiện, nhất là những vấn đề có tầm chiến lược, góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo Nhân dân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, thời gian tới, toàn ngành Tuyên giáo cần chủ động tích cực hơn nữa, dự báo sớm, trúng tình hình, tham mưu có chiều sâu, kịp thời, hiệu quả cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy đảng các cấp các giải pháp về công tác Tuyên giáo; làm cho công tác Tuyên giáo gắn chặt và bám chắc với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, với phong trào cách mạng của quần chúng nhân dân, đi sâu vào từng đối tượng, kịp thời giải đáp đúng và trúng những vấn đề đặt ra trong thực tiễn đời sống xã hội.

Văn Kiên

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cong-tac-tuyen-giao-gop-phan-lam-cho-y-dang-quyen-voi-long-dan-post1458129.tpo