Công trình đường sắt - "Mỏ vàng" cho đạo chích

Đặc điểm của tuyến đường sắt là đi qua nhiều địa phương, trong đó vật tư, thiết bị đều là tài sản có giá trị dễ tháo mở và tiêu thụ, lại nằm ngoài trời nên các đối tượng chuyên nghề trộm cắp thường lợi dụng để trộm cắp.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2007/9/75250.cand