Công ty Cấp nước Nghệ An IPO hơn 5.9 triệu cp

Gốc
Sở GDCK Hà Nội công bố đấu giá hơn 5.9 triệu cp với giá khởi điểm 10,000 đồng/cp của Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An (NAWASCO).

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An

- Địa chỉ: Số 32 Phan Đăng Lưu, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh nước sạch cung cấp cho các đối tượng sử dụng là người dân, các tổ chức hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ; Lắp đặt, sửa chữa đường ống, đồng hồ và các sản phẩm cơ khí thiết bị chuyên dùng cho ngành nước....

- Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 295,622,076,000 đồng

- Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phần

- Giá khởi điểm: 10,000 đồng/cổ phần

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 5,902,541 cổ phần

- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 5,902,541 cổ phần

Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

- Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ ngày 26/11/2015 đến 15 giờ 30 phút ngày 16/12/2015 (Sáng từ 8h30 – 12h00; chiều từ 13h30 -17h00 các ngày làm việc)

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

- Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/12/2015

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

- Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09 giờ 30 phút ngày 23/12/2015

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/12/2015 đến 16 giờ 00 phút ngày 31/12/2015

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/12/2015 đến ngày 30/12/2015.

Tài liệu đính kèm:
1. Quy che dau gia Cong ty TNHH MTV Cap nuoc Nghe An.doc
2. QD co phan hoa, QD thanh lap ban chi dao, To giup viec, Nhom giup viec - Cap nuoc Nghe An.pdf
3. Phuong an CPH - Cap nuoc Nghe An.pdf
4. QD phe duyet GTDN - Cap nuoc Nghe An.pdf
5. Xac dinh GTDN - Cap nuoc Nghe An.pdf
6. Cong van 57.2015 - dieu chinh GTDN.rar
7. QD 790 - phe duyet phuong an su dung dat.pdf
8. Du thao Dieu le - Cap nuoc Nghe An.doc
9. Cong bo thong tin - Cap nuoc Nghe An.pdf
10. Bao cao tai chinh 2012 - Cap nuoc Nghe An.pdf
11. Bao cao tai chinh 2013 - Cap nuoc Nghe An.pdf
12. Bao cao tai chinh 2014 - Cap nuoc Nghe An.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia.zip

Tin nóng

Tin mới