Ủy ban Chứng khoán vừa cấp giấy phép thành lập cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoa Anh Đào...