(DĐDN) -Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vừa ra thông báo về ngày đăng ký cuối cùng Công ty Cổ phần Sông Đà 505, mã S55

Theo thông báo, Công ty Cổ phần Sông Đà 505 sẽ trả cổ tức năm 2012 tỷ lệ 20%/mệnh giá (2.000 đồng/cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng 18/09/2013, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/9/2013. Thời gian thực hiện 30/9/2013.

Đối với chứng khoán lưu ký người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký cổ đông sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 505 (khi đi mang theo CMND) vào các ngày làm việc từ ngày 30/09/2013.

T.Hiền

Email Print