Công ty đại chúng chưa niêm yết được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập

Gốc
Hanoinet- Theo thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, để tạo điều kiện cho các Công ty đại chúng chưa niêm yết sớm công bố Báo cáo tài chính năm được kiểm toán, được sự chấp thuận của Bộ Tài chính,

Nguồn Kinh Tế Đô Thị www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=46594