Theo Thỏa thuận hợp tác toàn diện, Công ty Bảo hiểm Toàn cầu (GIC)sẽ được tạo điều kiện để triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm đối với các đối tượng là khách hàng của Công ty Điện lực 1.