CTCP Công trình 6 (HNX: CT6) công bố BCTC quý 2/2013 với lợi nhuận sau thuế chỉ hơn 67 triệu đồng, giảm 47.66% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong kỳ, doanh thu thuần ở mức gần 26 tỷ đồng, giảm 57%; lợi nhuận gộp ở mức 2.26 tỷ đồng, giảm 39% so với quý 2/2012.

Doanh thu tài chính chỉ ở mức thấp là 55 tỷ đồng, trong khi đó các chi phí vẫn duy trì ở mức cao như chi phí tài chính hơn 1 tỷ, chi phí quản lý gần 1.2 tỷ và chi phí bán hàng ở mức 109 triệu đồng. Vì vậy, lợi nhuận thuần của công ty âm 10 triệu đồng.

Tuy nhiên, lợi nhuận khác của công ty trong kỳ ở mức hơn 77 triệu đồng góp phần đưa công ty thoát lỗ. Lợi nhuận sau thuế ở mức 67 triệu đồng, giảm gần 48% so với quý 2/2012.

Công ty giải trình viêc lợi nhuận giảm là do quý 2/2013, công ty đang thi công cầm chừng do khó khăn và vướng mắc nhiều từ khâu phê duyệt thiết kế thi công, giải phóng mặt bằng cũng như bố trí vốn thanh toán và đặc biệt giá cả vật tư, vật liệu, xăng dầu, nhân công, bảo hiểm xã hội, điện, nước... tăng, lãi phải trả cho vốn vay ngân hàng cao nên chi phí kinh doanh của doanh nghiệp lớn, khối lượng hoàn thành thấp nên hiệu quả kinh doanh không như mong muốn.

Lũy kế 6 tháng đầu năm công ty lỗ hơn 2 tỷ đồng, cao hơn mức lỗ ở 6 tháng đầu năm 2012 gần 151 triệu đồng.

Bảng kết quả kinh doanh của CT6

Tính đến 30/06, tài sản ngắn hạn của công ty giảm gần 23.8% về mức 244.34 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu giảm hơn 69% về mức 60.55 tỷ đồng nhưng hàng tồn kho của công ty tăng 45.67% lên mức gần 107.7 tỷ đồng.

Nợ ngắn hạn của công ty tính đến 30/06 ở mức gần 229 tỷ đồng, giảm 23.29% so với đầu năm.

Triệu Linh

Infonet