CTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Gốc
Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực miền Trung có thông báo số 85/TB-LEC-TCKT ngày 27/02/2009 về việc mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, theo đó thời gian dự kiến tổ chức đại hội vào lúc 8h ngày 31/3/2009.

Tin nóng

Tin mới