SỞ GDCK TP. HỒ CHÍ MINH xin thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần bến bãi vận tải Sài Gòn được tổ chức vào ngày 16/10/09 như sau:

1. Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 605.700 cổ phần Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 605.700 cổ phần 2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 3. Giá khởi điểm: 11.800 đồng/cổ phần 4. Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 4 Trong đó: Tổ chức: - Cá nhân: 4 5. Tổng khối lượng đăng ký mua: 22.000 cổ phần 6. Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 4 7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 22.000 cổ phần 8. Khối lượng đặt cao nhất: 10.000 cổ phần 9. Khối lượng đặt thấp nhất: 2.000 cổ phần 10. Giá đặt mua cao nhất: 11.900 đồng/cổ phần 11. Giá đặt mua thấp nhất: 11.800 đồng/cổ phần 12. Giá đấu thành công cao nhất: 11.900 đồng/cổ phần 13. Giá đấu thành công thấp nhất: 11.800 đồng/cổ phần 14. Giá đấu thành công bình quân: 11.823 đồng/cổ phần 15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 4 Trong đó: Tổ chức: - Cá nhân: 4 16. Tổng số lượng cổ phần bán được: 22.000 cổ phần Trong đó, số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần 17. Tổng trị giá cổ phần bán được: 260.100.000 đồng Xem thông tin chi tiết về STPC