HĐQT của CTD sẽ trình đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 với trích 385 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 50%, trích 861,2 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển.

CTD: Trinh ke hoach lai rong 1.750 ty dong, tang 23% va noi room ngoai len 60% - Anh 1

Ngày 29/06/2017 CTCP Xây dựng Coteccons (mã CTD) dự kiến sẽ tiến hành Đại hội đồng thường niên năm 2017.

Tại đại hội, hội đồng quản trị của CTD trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và trích lập các quỹ, cổ tức. Cụ thể, năm 2016, CTD đạt 1.422 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ. CTD sẽ trích 385 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 50%, trích 861,2 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển.

Năm 2016, Ban điều hành và Cán bộ chủ chốt của CTD được thưởng khuyến khích theo kế hoạch đã thông qua trước đó gần 210 tỷ đồng. HĐQT đề xuất CTD sẽ trích hơn 104 tỷ đồng khen thưởng bằng tiền và phát hành 1.305.000 cổ phiếu với giá phát hành 40.000 đồng/cổ phần cho Ban điều hành và Cán bộ chủ chốt.

Năm qua, thù lao HĐQT và BKS của CTD là 10,65 tỷ đồng, trong đó tổng thù lao ông Nguyễn Bá Dương – Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban chiến lược và Trưởng ban nhân sự nhận được là 2,82 tỷ đồng.

Năm 2017, CTD đặt kế hoạch doanh thu 27.000 tỷ đồng, tăng 29,9%; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 1.750 tỷ đồng, tăng 23% so với thực hiện 2016. Cổ tức kế hoạch 30%.

Một nội dung quan trọng trong kỳ họp năm nay là CTD sẽ bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022. Theo chủ trương, trong nhiệm kỳ mới, số lượng thành viên HĐQT là 7 và số lượng BKS là 3.

CTD sẽ sửa điều lệ, bổ sung ngành nghề kinh doanh và xin cổ đông chấp thuận việc điều chỉnh nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại CTD từ mức 49% lên 60%.

Đồng thời công ty sẽ hủy bỏ một số ngành nghề có điều kiện: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa – quốc tế, kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, kinh doanh khách sạn. CTD cho biết, các ngành nghề này nếu có nhu cầu kinh doanh sẽ được thực hiện tại các công ty con và công ty liên kết.

Hồng Quân