Chính phủ Cu-ba thông báo, nước này chưa có khả năng thanh toán nợ nước ngoài bởi những thiệt hại do cuộc bao vây, cấm vận của Mỹ áp đặt chống quốc đảo Ca-ri-bê này trong gần 50 năm qua gây ra.