Từ một thông điệp đòi đổi máy chơi game ăn trộm lấy 200 USD trên Xbox Live, cộng đồng mạng đã đòi lại được thiết bị về cho khổ chủ.