UBND TP Hà Nội khẩn trương ban hành văn bản cụ thể hóa các nội dung của “Năm kỷ cương hành chính 2017”.

Cu the hoa 'Nam ky cuong hanh chinh 2017' voi 3 noi dung trong tam - Anh 1

Với yêu cầu cao hơn “Năm kỷ cương hành chính 2013”, đó là một trong những nội dung được Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh trong Thông báo số 518 về kết luận Hội nghị giao ban Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP với lãnh đạo quận, huyện, thị xã quý IV/2016 vừa ban hành.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 và triển khai “Năm kỷ cương hành chính 2017”, Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp, các ngành từ TP đến cơ sở cần bám sát, triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt, để đạt mục tiêu đến cuối năm 2017, cung cấp từ 40% - 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, cần lưu ý việc hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng cần tập trung triển khai quyết liệt. Đồng thời, gắn trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị.

Việc cụ thể hóa các nội dung của “Năm kỷ cương hành chính 2017” được chỉ đạo tập trung vào 3 nội dung chủ yếu: Thứ nhất, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm cao, có đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong thực thi chức trách, nhiệm vụ; có phong cách ứng xử văn minh. Thứ hai, xây dựng nền nếp, ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ cương hành chính; tuân thủ các quy định trong hoạt động công vụ nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô. Thứ ba, nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Quy định số 55 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về một số việc làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự đột phá trong việc chấp hành kỷ cương của các cơ quan trong hệ thống chính trị TP, từ đó lan tỏa tới cộng đồng xã hội.

Thành ủy cũng đề nghị các cấp, các ngành cần đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức tốt các tổ công tác giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn. Xây dựng Trung tâm hỏi đáp của TP trên môi trường mạng để kịp thời giải đáp những vướng mắc, những vấn đề bức xúc của người dân…

Trong thông báo, Thành ủy cũng đề ra nhiệm vụ tổ chức Tết năm 2017 an toàn, vui tươi, lành mạnh. Đồng thời, nhấn mạnh đến các nội dung tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP.