Mỗi cử tri Mỹ sẽ chỉ có không quá 3 phút để quyết định lựa chọn ứng viên nào cho vị trí tổng thống và cũng không được cho người khác xem lá phiếu đã điền của mình.

Phương Thảo - Hoàng Hiệp