Cử tri thành phố Vinh kiến nghị siết chặt công tác quản lý hộ khẩu

Cử tri thành phố Vinh phản ánh có những trường hợp đã đi khỏi địa bàn thời gian dài nhưng vẫn còn trong hộ khẩu, vẫn đăng ký tạm trú. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quản lý chặt chẽ hơn.

Trả lời:

Trước ngày 01/7/2021, việc đăng ký, quản lý cư trú được thực hiện theo quy định của Luật Cư trú năm 2006, Luật Cư trú sửa đổi năm 2013. Trong đó, Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định về xóa đăng ký thường trú đối với các trường hợp đã đi khỏi địa bàn thời gian dài nhưng không làm thủ tục chuyển khẩu, dẫn đến Công an các cấp không thể thực hiện việc xóa đăng ký thường trú, gây khó khăn trong việc quản lý dân cư.

Lực lượng Công an làm thủ tục cấp căn cước công dân. Ảnh tư liệu: Nguyên Nguyên

Lực lượng Công an làm thủ tục cấp căn cước công dân. Ảnh tư liệu: Nguyên Nguyên

Từ ngày 01/7/2021, Luật Cư trú năm 2020 có hiệu lực thi hành (thay thế Luật Cư trú năm 2006, Luật Cư trú sửa đổi năm 2013); trong đó, Luật Cư trú năm 2020 đã quy định các trường hợp xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, cụ thể:

- Tại điểm d, khoản 1, Điều 24, Luật Cư trú năm 2020 quy định: “Công dân vắng mặt liên tục nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng” thì bị xóa đăng ký thường trú.

- Tại điểm c, khoản 1, Điều 29, Luật Cư trú năm 2020 quy định: “Công dân vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 06 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác” thì bị xóa đăng ký tạm trú.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý nhân khẩu thường trú, nhân khẩu tạm trú. Tập trung rà soát các nhân khẩu đã đi khỏi địa bàn thời gian dài nhưng còn thông tin trong sổ hộ khẩu, đăng ký tạm trú trên địa bàn để thực hiện xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú theo quy định của Luật Cư trú 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Từ ngày 01/7/2021 đến 31/01/2022, Công an tỉnh đã chỉ đạo thực hiện xóa dữ liệu thông tin công dân trùng nơi thường trú 39.635 trường hợp theo quy định. Trong đó, riêng địa bàn thành phố Vinh thực hiện xóa dữ liệu trùng đăng ký thường trú đối với 5.985 trường hợp.

Từ năm 2018 đến nay, lực lượng Công an Nghệ An đã tập trung thu thập dữ liệu dân cư được 868.603 hộ; 3.654.993 nhân khẩu thường trú (đạt 100%).

Đồng thời, Công an tỉnh đã chuyển đổi các hồ sơ, tài liệu giấy (sổ hộ khẩu, các tài liệu có liên quan đến cư trú) thành hồ sơ điện tử và được cập nhật vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu cư trú.

Việc quản lý hộ, nhân khẩu trên địa bàn Nghệ An từ ngày 01/7/2021 được thực hiện trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu cư trú, không tiến hành cấp mới, cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu giấy; đến ngày 31/12/2022 sẽ xóa bỏ hoàn toàn sổ hộ khẩu giấy.

Lấy mẫu vân tay khi làm căn cước công dân. Ảnh: Nguyên Nguyên

Lấy mẫu vân tay khi làm căn cước công dân. Ảnh: Nguyên Nguyên

Công dân khi thực hiện các giao dịch chỉ cần cung cấp mã số định danh cá nhân (thẻ Căn cước công dân), không phải xuất trình sổ hộ khẩu. Ngoài ra, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu cư trú đã phản ánh đầy đủ, chính xác thông tin của công dân.

Việc quản lý cư trú thời gian tới được thực hiện trên hệ thống dữ liệu; trường hợp một công dân có 02 nơi thường trú trở lên (trong tỉnh hoặc ngoài tỉnh), hệ thống dữ liệu dân cư sẽ thông báo trùng thông tin.

Trên cơ sở thông báo của hệ thống dữ liệu dân cư, Công an đơn vị, địa phương liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh xác định chính xác nơi thường trú của công dân để thực hiện xóa nơi thường trú thực tế công dân không sinh sống, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/cu-tri-thanh-pho-vinh-kien-nghi-siet-chat-cong-tac-quan-ly-ho-khau-post256906.html