Trong quá trình xây dựng và phát triển, để phù hợp với từng giai đoạn của phát triển của đất nước và sau nhiều lần được đổi tên, năm 1966, Cục Thú y được thành lập.

Trải qua 50 năm, Cục Thú y đã không ngừng trưởng thành và phục vụ ngày càng tốt hơn về yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; trực tiếp bảo vệ sức khỏe động vật, giúp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững; đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái. Cục Thú y đã đi qua một chặng đường gập ghềnh nhưng rất vẻ vang.

Cách mạng tháng Tám thành công, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập; Đảng, Nhà nước và Bác Hồ đã quan tâm đến công tác thú y. Cụ thể, ngày 14/11/1945, Chính phủ đã quyết nghị thành lập Bộ Canh nông; trong đó tổ chức bộ máy của Bộ Canh nông có Nha Thú y - Mục súc - Ngư nghiệp là tiền thân của Cục Thú y ngày nay.

Sau đó, ngày 8/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành các Sắc lệnh số 62 quy định các chức vụ trong văn phòng, các phòng sự - vụ và các Nha thuộc Bộ Canh nông, bao gồm Nha Thú y - Mục súc - Ngư nghiệp; Bác cũng ký Sắc lệnh số 63 cử Bác sĩ Phạm Văn Huyên làm Giám đốc Nha.

Ngày 11/7/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 125-SL về việc bài trừ dịch tễ. Đây là một trong những văn bản pháp lý đầu tiên về thú y của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và là cơ sở pháp lý để chỉ đạo việc tổ chức và hoạt động của toàn ngành Thú y trong thời gian dài.

Đến nay, sau 50 năm xây dựng và phát triển, Cục Thú y đã không ngừng lớn mạnh và phục vụ ngày càng tốt hơn về yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; trực tiếp bảo vệ sức khỏe động vật, giúp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phát triển bền vững; đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái.

Bên cạnh đó, Cục Thú y đã tham mưu để các cấp có thẩm quyền quyết định thành lập và phát triển hệ thống tổ chức thú y từ TƯ đến địa phương, tạo thành một mạng lưới rộng khắp, vững chắc và ngày càng hoạt động có hiệu quả.

Đến nay hệ thống pháp luật về thú y của Việt Nam đã cơ bản hoàn thiện, tạo khung pháp lý vững chắc cho toàn ngành Thú y hoạt động; đặc biệt hệ thống quản lý nhà nước về thú y được duy trì xuyên suốt từ Trung ương đến cơ sở. Những kết quả nêu trên thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về tầm quan trọng của Ngành Thú y.

Tính đến nay, hệ thống ngành Thú y Việt Nam có trên 30.000 người đang làm công tác thú y ở các cấp. Cục Thú y có 640 công chức, viên chức và người lao động hợp đồng đang công tác tại 10 phòng chức năng của Cục và 15 đơn vị thuộc Cục đóng ở hầu hết các địa bàn trọng điểm; trong đó có 20 người trình độ tiến sỹ, 120 thạc sỹ, 267 đại học; nhiều người được đào tạo cơ bản, chuyên sâu về thú y tại các trường Đại học uy tín trên thế giới.

Các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc của Cục Thú y và cơ quan thú y các tỉnh, thành phố được trang bị nhiều máy móc thiết bị hiện đại có khả năng phân tích, chẩn đoán, phát hiện bệnh nhanh chóng, chính xác, ngăn chặn kịp thời khi dịch bệnh xảy ra.

Hệ thống ngành Thú y Việt Nam đã được Tổ chức Thú y thế giới (OIE), các tổ chức quốc tế và các nước đánh giá cao. Năng lực của toàn hệ thống được đầu tư, nâng cấp thường xuyên, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao công tác quản lý trong nước và hội nhập quốc tế.

Dấu ấn quan trọng nhất là vào ngày 19/6/2015, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật Thú y và được Chủ tịch nước công bố vào ngày 03/7/2015. Luật Thú y là văn bản pháp lý cao nhất và có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Thú y Việt Nam. Luật có nhiều nội dung mới, mang tính đột phá, phù hợp với luật pháp quốc tế; và tương đồng với các nước phát triển trên thế giới.

Cục Thú y đã tham mưu, chủ trì xây dựng và báo cáo Bộ NN- PTNT trình Chính phủ ký ban hành Nghị định số 35/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y và Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg quy định việc thành lập và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật các cấp; đồng thời xây dựng và trình Bộ ký ban hành 11 Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Thú y.

Để Luật và các văn bản dưới luật sớm đi vào thực tiễn sản xuất, Cục Thú y cũng đã tham mưu để Bộ NN- PTNT ban hành các văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện và thực thi các quy định về pháp luật thú y từ ngày 01/7/2016.

Cuc Thu y: 50 nam – Chang duong ve vang - Anh 1