Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Cụm thi đua số VI TANDTC thực hiện tốt các phong trào thi đua

Ngày 21/10, Cụm thi đua số VI TANDTC (gồm 12 đơn vị, trong đó 11 đơn vị thuộc bộ máy giúp việc của TANDTC và Học viện Tòa án) tổ chức Hội nghị tổng kết Thi đua - Khen thưởng năm 2022, triển khai công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2023.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến. Cùng dự có lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Cụm thi đua số VI.

Cụm thi đua số VI TANDTC có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC về công tác xây dựng ngành, quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực hoạt động của Tòa án và công tác hành chính - tư pháp, mỗi đơn vị đảm nhiệm một lĩnh vực cụ thể.

Năm 2022, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học là Trưởng Cụm, Báo Công lý là Phó Cụm.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết Thi đua - Khen thưởng năm 2022, triển khai công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2023 của Cụm thi đua số VI TANDTC.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết Thi đua - Khen thưởng năm 2022, triển khai công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2023 của Cụm thi đua số VI TANDTC.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong năm 2022, tổ chức Đảng và các đoàn thể của 12 đơn vị thuộc Cụm thi đua số VI đã được kiện toàn và duy trì hoạt động tốt, phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, đặc biệt là trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và vận động các đoàn viên, các hội viên tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các đơn vị.

Cụ thể, công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Cụm thi đua số VI tiếp tục được duy trì và có những đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức phong trào thi đua. Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị luôn quay tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, tạo động lực thúc đây các đơn vị, cá nhân ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tăng cường quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng nhằm nâng cao thất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua, khắc phục những tồn tại, hạn chế của những năm trước. Việc tổ chức các phong trào thi đua tại các đơn vị có những đổi mới so với những năm trước, nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ công tác chuyên môn, nhất là những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, do đó, chất lượng công tác được nâng lên.

Ngoài ra, cùng với phong trào thi đua của TAND, các đơn vị tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động, góp phần quan trọng thực nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, công tác khen thưởng có những đổi mới quan trọng. Chất lượng bình xét, đề nghị khen thưởng được nâng lên, bảo đảm khen đúng người, đúng việc, khắc phục dần những hạn chế trong công tác khen thưởng những năm trước. Các đơn vị chú trọng khen thưởng đột xuất cho công chức, viên chức, người lao động trực tiếp, có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Cùng với đó, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông trong và ngoài Tòa án đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước, về truyền thống TAND, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, bằng nhiều hình thức phong phú; biểu dương kịp thời những trường hợp đạt thành tích xuất sắc, tạo sức lan tỏa trong phong trào thi đua, góp phần động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC và Hội đồng Thi đua, khen thưởng TAND, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến biểu dương và chúc mừng thành tích của các tập thể, cá nhân trong Cụm thi đua số VI đã đạt được trong năm 2022.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến nhận định, năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao trong công tác như chủ đề hành động “trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý”, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số VI đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao, góp phần vào hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của hệ thống Tòa án.

Cụm thi đua số XI ký Giao ước thi đua.

Cụm thi đua số XI ký Giao ước thi đua.

Cùng với những thành quả đã đạt được, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến cũng lưu ý và cho rằng cần chủ động hơn nữa việc triển khai phát động và tổ chức phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, nội dung. Chủ đề các phong trào thi đua phải bám sát nhiệm vụ chính trị, có trọng tâm, gắn liền với chủ đề thi đua xuyên suốt cùa hệ thống TAND. Quá trình thực hiện phải bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, có tính khả thi, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

Bên cạnh đó, Phó Chánh án Nguyễn Văn Tiến yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với công chức, người lao động trong đơn vị. Thực hiện tốt việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tư pháp và cải cách tư pháp.

Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiếp pháp và Luật Tổ chức TAND. Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng và Chỉ thị của Chánh án TANDTC về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác của TAND.

Cụm thi đua số XII ký Giao ước thi đua.

Cụm thi đua số XII ký Giao ước thi đua.

Đồng thời, chú trọng việc xây dựng, duy trì và nhân rộng các điển hình tiên tiến làm hạt nhân của phong trào thi đua. Phong trào thi đua phải thiết thực tạo động lực cho việc đẩy nhanh tiến độ, có tính lan tỏa, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu công tác đã đề ra; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, thực hiện tốt quy tắc ứng xử và xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nơi công sở.

Thay mặt 12 đơn vị trong Cụm thi đua số VI, đồng chí Nguyễn Chí Công, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học xin tiếp những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến và các đại biểu, bổ sung phương hướng nhiệm vụ vào Dự thảo Báo cáo của Cụm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Hội nghị đã bỏ phiếu bình xét, suy tôn, đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND xét tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ cho hai đơn vị: Vụ Tổng hợp, Cục Kế hoạch - Tài chính. Danh hiệu Cờ thi đua TAND cho 04 đơn vị: Văn phòng, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Cục Kế hoạch - Tài chính.

Bí thư Đảng Ủy, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến chụp ảnh đại diện các đơn vị Cụm thi đua số VI

Bí thư Đảng Ủy, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Tiến chụp ảnh đại diện các đơn vị Cụm thi đua số VI

Từ năm tới (2023), Cụm thi đua số VI TAND sẽ tách thành 02 Cụm, gồm:

Cụm thi đua số XI: Văn Phòng (Cụm trưởng), Vụ Tổng hợp (Cụm phó), Văn phòng, Học viện Tòa án, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Báo Công lý, Tạp chí TAND

Cụm thi đua số XII: Cục Kế hoạch - Tài chính (Cụm trưởng), Vụ Hợp tác - Quốc tế (Cụm phó), Ban Thanh tra, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Công tác phía Nam.

Mai Đỉnh