Hiện có 3 nhà cung cấp dịch vụ truyền hình HD (HDTV), được xem là công nghệ giải trí của năm 2009, nhưng nguồn phim mới là vấn đề.