TT - Theo chương trình khung của Bộ GD-ĐT, ngành công nghệ sinh học (CNSH) đào tạo các kiến thức cơ bản về nguyên lý và quá trình sinh học đại cương, lý thuyết cơ sở về sinh học thực nghiệm, nội dung cơ bản về CNSH để ứng dụng vào các vấn đề trong sinh học và CNSH. Đồng thời còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết như thu thập mẫu, đo đạc và tổng hợp, phân tích các số liệu, sử dụng các phương pháp thí nghiệm hiện đại của CNSH.