Hanoinet - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản số 1369/BTTTT-KHTC hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông, các Sở Bưu chính, Viễn thông và Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam xây dựng kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích (VTCI) năm 2008.